ChauUc
 

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z

fuck

fuck

Noun
 • sự giao cấu
 • bạn tình
IDIOMS
 • not give a fuck
  • đếch cần
Verb
 • mẹ kiếp!
  • fuck him , he is quite a thief
   mẹ kiếp, nó đúng là quân ăn cướp
  • fuck off
   cút xéo ngay!
 • giao cấu
IDIOMS
 • to fuck about
  • tỏ ra ngu xuẩn
 • to fuck somebody about
  • ngược đãi ai
 • to fuck something up
  • làm hư hại
 • fucking well
  • dứt khoát, đương nhiên


* Simply double-click any word on this page to lookup dictionary
 

Vietnamese translation

Recommend Automatically detected

(supported languages: English, Arabic, Bulgarian, Catalan, Chinese, Croatian, Czech, Danish, Dutch, Filipino, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese)

Translate from    into 

Nhấn vào nút dưới đây để dịch sang ngôn ngữ Việt Nam.

          (5000 characters maximum, characters left)
Tip: Click CTRL+C to copy,and CTRL+V to paste into your text editor or text area.

Viet Dictionary by the Free Dictionary... Viet Dictionary Vietnamese Dictionary Viet Dict, Viet Dictionary, Vietnamese Dictionary, autotranslation, Tu Dien, Tudien, Dictionary, vndic, vdic, dic, vietnam dictionary, vdict, vietdict viet dict, vidict, vietnamese dictionary for iphone, pocket pc ...
Từ điển trực tuyến Anh, Pháp, Hán, Việt. Dịch vụ dịch tự động Anh Việt, Việt Anh.
Vietnamese Dictionary and Translation - Từ điển và dịch tiếng Việt.


Việt Từ điển Viet Dictionary